สมัครเรียน 038-146-123

คณะบัญชี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)📢 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้จัดให้มีการอบรมในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับการบัญชีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของผู้เข้าร่วมอบรม และช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ในการปฏิบัติงาน
📚 เรื่อง "สิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี 2562"
รหัสหลักสูตร 6211-04-014-003-01
ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีนับชั่วโมง CPD
ชั่วโมงอื่น ๆ ได้ 6 ชั่วโมง
📚 เรื่อง "ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ PAEs และ NPAEs ปี 2020"
รหัสหลักสูตร อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากสภาฯ
ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีนับชั่วโมง CPD
ชั่วโมงบัญชีได้ 6 ชั่วโมง 30 นาที
📆 วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562
🕐 08.30 - 16.30 น.
📍 ณ ห้อง 710 ชั้น 7 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์

📝 ลงทะเบียน...คลิก

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : คณะบัญชี 038-146123 ต่อ 2803