สมัครเรียน 038-146-123

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง"สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง "กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง"
วิทยากร โดย ร.ต.อ.หญิง ดร. วิสมล ศรีสุทธินันทน์
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.45-11.45 น. และ เวลา 12.30-14.20 น.
ณ ห้องประชุม ดร.เฉลิมวงศ์ 1-2 อาคาร ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -