สมัครเรียน 038-146-123

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "กฎหมายในชีวิตประจำวัน"คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง "กฎหมายในชีวิตประจำวัน"
วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุระทิน ชัยทองคำ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีจงรักษ์ พลสงคราม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -