course

หลักสูตร

Course

หลักสูตร


บัญชีบัณฑิต

Bachelor of Accounting

- แผนการศึกษาหลักสูตร 4 ปี

ชอบตัวเลข เก่งบัญชี จบไปมีงานทำแน่นอน เงินเดือนสูง

ที่คณะบัญชี สาขาการบัญชี


สมัครเรียน