ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการ Best of Logistics Project Award
 รายละเอียด นางสาวเพชรรัตน์ ทรัพย์บริบูรณ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขัน โครงการ Best of Logistics Project Award
ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 สถานที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 วันที่ 24/08/2558
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ Best of Logistics Project Award
จำนวน : 3 รูป

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th