ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม การแข่งขันนำเสนอแนวคิด ครั้งที่ 10 ความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม ในมุมมอง 3 มิติ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 รายละเอียด ด้วยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันนำเสนอแนวคิด ครั้งที่ 10 ความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม ในมุมมอง 3 มิติ (อาชีพ ชุมชน สิ่งแวดล้อม) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และการประกวดกองเชียร์ ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีได้รับรางวัลชมเชย โดยมีรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
1.นายทักษพล งาเนียม
2.นายมงคลชัย ทองคำ
3.นางสาวณัฐนิชา สาสะกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
ทั้งนี้ทีมกองเชียร์มีอาจารย์ผู้ควบคุมได้แก่ อ.อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย และ อ.สุดีพร ฉันท์เฉลิมพงศ์
 สถานที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
 วันที่ 02/02/2559
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันนำเสนอแนวคิด ครั้งที่ 10 ความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม ในมุมมอง 3 มิติ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
จำนวน : 10 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th