ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม SPUC ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 รายละเอียด ทีมบุคลากรคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ครั้งที่ 10 เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุค New Normal
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต
นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในงาน
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์

งานประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ในระดับอุดมศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล

#NewNormal
#SPUC
#Logistics
 สถานที่ ZOOM ONLINE
 วันที่ 01/07/2564
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม SPUC ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จำนวน : 14 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th