ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ทีมคณาจารย์ โลจิสติกส์ ศรีปทุม ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาในการจัดทำ Standard Operation Procedeure สำหรับแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจังหวัดชลบุรี (PATTAYA Move On)
 รายละเอียด ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล และ ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล ได้รับเชิญจากผู้อำนวยการสำนักงานการทองเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ให้เข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาในการจัดทำ Standard Operation Procedeure สำหรับแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการ PATTAYA Move On ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และตัวแทนภาคีเครือข่ายเอกชนภาคการท่องเที่ยวและบริการเมืองพัทยา-ชลบุรี นำเสนอแผนงาน PMO : Pattaya Moves On พร้อมร่างขั้นตอนมาตรฐานการบริการ (SOP) ต่อผู้แทนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี โดยมี นายกเมืองพัทยาและ นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อช่วยจัดทำขั้นตอนมาตรฐานการบริการและเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานครั้งนี้ไปเตรียมแรงงานที่จะออกสู่งานบริการวิถีใหม่ต่อไป โดย ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล และ ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล ได้รับผิดชอบในการจัดทำ Standard Operation Procedeure (SOP) สำหรับแผนฉุกเฉินและโลจิสติกส์หากเกิดการระบาดในพื้นที่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

#Logistics
#SPUC
 สถานที่ ZOOM ONLINE
 วันที่ 17/07/2564
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ทีมคณาจารย์ โลจิสติกส์ ศรีปทุม ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาในการจัดทำ Standard Operation Procedeure สำหรับแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจังหวัดชลบุรี (PATTAYA Move On)
จำนวน : 9 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th