ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ศึกษาดูงานการบริหารทีมงานและศิลปวัฒนธรรม
 รายละเอียด คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ ศึกษาดูงานด้านการบริหารทีมงานและศิลปวัฒนธรรม ณจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีในหน่วยงาน ฝึกการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม ชมการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป และศึกษาช่องทางการตลาดสินค้าโครงการพระราชดำริ ในนาม"ดอยคำ" ทั้งนี้ยังได้เปิดโลกทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรม ศึกษาสภาพวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกินของชาวไทยทางภาคเหนือ
 สถานที่ จังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ 5-7 ตุลาคม 2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ศึกษาดูงานการบริหารทีมงานและศิลปวัฒนธรรม
จำนวน : 3 รูป
ศึกษาดูงานโครงการของในหลวง

ลบ
เหนือสุดยอดบนดอยอินทนนท์

ลบ
วิถีชีวิตชาวเหนือ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th