ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม เยี่ยมสถานประกอบการประกอบรายงานประจำวิชา
 รายละเอียด ในรายวิชา การจัดการการขนส่ง LSC303 สำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทานชั้นปีที่ 3 และ วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (IMG477) สำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3-4 โดยได้มอบหมายให้นักศึกษาเข้าถ่ายทำวิดีโอ รายงาน การเยี่มชมกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการต่างๆที่นักศึกษาสนใจ และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
(เป็นเพียงส่วนหนึ่ง บางส่วนไม่สามารถนำเสนอได้เนี่องจากบริษัทบางที่ขอสวงนสิทธิ์ไว้ให้ใช้ดูงนห้องเรียนเท่านั้น)
 สถานที่ โรงงาน สถานประกอบการต่างๆ
 วันที่ ภาคเรียนที่1/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม เยี่ยมสถานประกอบการประกอบรายงานประจำวิชา
จำนวน : 10 รูป
ดูงานกระบวนการขนถ่ายที่ ICD ลาดกระบัง

ลบ
ดูงานกระบวนการขนถ่ายที่ ICD ลาดกระบัง

ลบ
ดูกระบวนการผลิตโรงงาน บูรพาเครื่องปั้นดินเผา

ลบ
สัมภาษณ์การบริหาร บ.ข.ส.

ลบ
ดูกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ NYK Logistics

ลบ
ดูงานไทยออยล์ กระบวนการผลิต

ลบ
ดูงานการจัดการการลำเลียงกรัเป๋าผู้โดยสารที่สุวรรณภูมิ

ลบ
ดูงานการจัดการการลำเลียงกรัเป๋าผู้โดยสารที่สุวรรณภูมิ

ลบ
ดูกระบวนการผลิตจัดเก็บโรงงานสัปรดกระป๋อง

ลบ
ดูกระบวนการผลิตจัดเก็บโรงงานสัปรดกระป๋อง

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th