ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม คณะพบนักศึกษา
 รายละเอียด รองคณบดีแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่อง การมีส่วนร่วมและการให้ความสำคัญในการประกันคุณภาพ หัวหน้าสาขาชี้แจงเรื่อง หลักสูตรและการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและวินัยนักศึกษา ให้นักศึกษาได้ทราบ
 สถานที่ ห้อง 1407,1408 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 22/01/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม คณะพบนักศึกษา
จำนวน : 8 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th