ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
 รายละเอียด ตัวแทนนักศึกษาคณะบัญชีได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยในงานวันวัฒนธรรมภาคตะวันออก
 สถานที่ บริเวณโรงโภชนาการ 1 อาคารยิมเนเซียม
 วันที่ 29/01/53
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
จำนวน : 5 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th