ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม รดน้ำขอพรวันสงกรานต์
 รายละเอียด เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยการจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป และนักศึกษารดน้ำขอพรจากอาจารย์ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์
 สถานที่ ห้องคณะบัญชี
 วันที่ 10/04/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม รดน้ำขอพรวันสงกรานต์
จำนวน : 12 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th