ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับไอซีที
 รายละเอียด คณะสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับไอซีทีให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้อง 710 ชั้น7 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาในการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ในการสมัครงาน รวมถึงเพื่อเป็นพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษในการทำงาน
 สถานที่ ณ ห้อง 710 ชั้น7 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 18/02/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับไอซีที
จำนวน : 9 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th