ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ
 รายละเอียด คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศไปศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 24 -27 พฤษภาคม 2553 ได้แก่ วิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร คณาจารย์ที่ไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ประกอบด้วย ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ อาจารย์อุทัยรัตน์ เพ่งผล อาจารย์จิราภรณ์ ชมยิ้ม อาจารย์อภิชัย ตระหง่านศรี อาจารย์นงเยาว์ สอนจะโปะ อาจารย์ลัดดาวรรณ มีอนันต์ อาจารย์อุบลวรรณ ลิ้มสกุล คุณแอนนา ปิติวงษ์ และคุณยุษา ทองฝรั่ง
 สถานที่ -
 วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ
จำนวน : 12 รูป
ถ่ายภาพร่วมกันกับคณาจารย์และผู้รับใบอนุญาตของวิทยาลัยพิษณุโลก

ลบ
ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้รับใบอนุญาตของวิทยาลัยพิษณุโลก

ลบ
ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลบ
ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลบ
ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ มอบของที่ระลึก

ลบ
ถ่ายภาพร่วมกันกับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลบ
บรรยากาศ ในห้องบรรยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลบ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลบ

ลบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เลี้ยงอาหารกลางวัน

ลบ
พิพิธภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลบ
ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ มอบของที่ระลึก

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th