ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม นิเทศสหกิจศึกษาและโครงการ pre-coop
 รายละเอียด นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทั้งนี้ คณาจารย์ที่รับผิดชอบโครงงานนักศึกษาเข้านิเทศงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 และ 26สิงหาคม 2553 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 และ 9 กันยายน 2553นอกจากนี้ยังมีโครงการpre-coop นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการทรัพยารมนุษย์เพื่อสร้างความตระหนักในการเข้าสู่โครงการสหกิจและเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีราชา บริษัทสยามเดนโซ่ และบริษัทเดนโซ่ อิเล็คทรอนิกส์ ประเทศไทย ตามลำดับ
 สถานที่ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีราชา บรริษัทสยามเดนโซ่ และบริษัทเดลต้า
 วันที่ 05/08/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม นิเทศสหกิจศึกษาและโครงการ pre-coop
จำนวน : 11 รูป
ภายในห้องการทำงานของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีราชา

ลบ
บรรยากาศในการทำงาน

ลบ
บริษัทสยามเดนโซ่

ลบ
พบพี่เลี้ยงบริษัทเดลต้า

ลบ
นักศึกษาpre-coopชมบรรยากาศบริษัทเดลต้า

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th