ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม นิเทศงานนักศึกษาสหกิจครั้งที่ 2
 รายละเอียด ติดตามประเมินผลความคืบหน้านักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา
 สถานที่ สถานประกอบการต่าง ๆ
 วันที่ 17/08/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม นิเทศงานนักศึกษาสหกิจครั้งที่ 2
จำนวน : 8 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th