ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
 รายละเอียด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 คณะบริหารธุรกิจ สาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นำนักศึกษาเข้าดุงานที่ อ.ส.ค จังหวัดสะบุรี เพื่อศึกษาแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโค โดยมีแปลงการสาธิตการเลี้ยงโคในลักษณะต่างๆ การจักดนิทรรศการด้านการเลี้ยงโค การรีดนมวัว สินค้าต่างๆที่ผลิตจากนม
 สถานที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.)จังหวัดสระบุรี
 วันที่ 11/01/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน : 12 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th