ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการศึกษาดูงานเฉพาะด้านสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 รายละเอียด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเฉพาะด้านสำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังเรียนอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผลงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และวิสัยทัศน์ของนักศึกษาให้มากขึ้น อีกทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาความคิดของนักศึกษาในการวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบงานที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาระบบงานให้เป็นไปในแนวทางที่ตนเองสนใจ
 สถานที่ ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 กรุงเทพฯ
 วันที่ 25/03/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานเฉพาะด้านสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จำนวน : 9 รูป
นักศึกษาลงทะเบียน

ลบ
ผู้บริหาร บริษัท IRPC กล่าวต้อนรับ

ลบ
วิสัยทัศน์ทางด้าน ICT ของบริษัท

ลบ
ห้อง Data Center ของบริษัท IRPC (กรุงเทพฯ)

ลบ
บรรยากาศในห้องประชุม

ลบ
บรรยากาศในห้องประชุม (ต่อ)

ลบ
บรรยากาศในห้องประชุม (ต่อ)

ลบ
อ.จิราภรณ์ ชมยิ้ม เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก

ลบ
ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th