ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย โครงการ Green Heart Season 3 “ท่องเที่ยวด้วยความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ”
 รายละเอียด ตามนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ปี 2555 การส่งเสริมให้นักศึกษาท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยว อีกทั้งได้ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลดภาวะโลกร้อนตามแนวคิด 7 Greens “ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยให้นักศึกษาจัดทีม ทีมละ 4 คน ส่งผลงานเข้าประกวด โดยจัดทำโครงการ เชิญชวนเพื่อนและคนในครอบครัว ออกเดินทางท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด”ท่องเที่ยวด้วยความสุขสนุกกับการเรียนรู้” เพื่อคัดเลือก 40 ทีมสุดท้ายและดำเนินกิจกรรมในลำดับต่อไป ซึ่งในปีนี้คณะบริหารธุรกิจได้จัดทีมนักศึกษาและส่งเข้าคัดเลือก โดยผลการคัดเลือก นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้ผ่านเข้ารอบ จำนวน 4 ทีม ใน 40 ทีมสุดท้าย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทีมจาก สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปี ที่ 2,3 และ 4 จำนวน 3 ทีม และ ทีม จาก สาขาการตลาด จำนวน 1 ทีม
1.ทีมคลื่นลูกใหม่หัวใจสีเขียว โครงการ “อิ่มบุญ สุขใจ สานสายใยครอบครัว” จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วย
- นายปิยะ วงศ์โพธิ์ทอง
-นายอภินัทธ์ ฉิมมณี
-นางสาววิภารัตน์ แก้วงาม
-นางสาวพรรณรายณ์ ขำเถื่อน
อ.ขวัญเรือน สินณรงค์ ที่ปรึกษา
2.ทีม ปูจ๋า ปูน้อย โครงการ “ธนาคารปูน้อย” จากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย
-นางสาว สรีรภัทร เผือกผ่อง
-นาย อนันธะวุธ แสวงผล
-นาย คณาธิป พรประเสริฐ
-นางสาว ลดาวัลย์ โกติรัมย์
อ.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล ที่ปรึกษา
3.ทีม กะหล่ำปลี โครงการ “ยกก๊วนเพื่อน พาไออุ่น มาคลายร้อนที่เกาะช้าง” จากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประกอบด้วย
-นาย วัชระ แตงไทย
-นาย สรวิชญ์ จินดาพงษ์
-นางสาว ชนิศา อยู่สุข
-นางสาว ธนัชพร หัตถวิจิตร
อ.ขวัญเรือน สินณรงค์ ที่ปรึกษา
ทีม จาก สาขาการตลาด จำนวน 1 ทีม
ทีม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โครงการ “ท่องเที่ยวสดใส เชิงอนุรักษ์แบบชิวๆ” ประกอบด้วย
-นาย กัมปนาท แก้วอนันต์
-นางสาววิสา สุขกาย
-นางสาว พัชนี อภิญ
-นางสาว วรรณพิมล จันทวงษ์
อ.ปณิตา ตั้งชัยชนะ ที่ปรึกษา
 สถานที่ ภาคตะวันออก
 วันที่ 20/04/2555
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย โครงการ Green Heart Season 3 “ท่องเที่ยวด้วยความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ”
จำนวน : 2 รูป

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th