ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม lsm Talk สู่ AEc
 รายละเอียด นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการ LSM Talks สู่ AEC เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักและปรับตัวให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และงานสายอาชีพโลจิสติกส์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง 704 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยคุณอนุสรณ์ อินทเชตุ ประธานชมรม ชมรมเพื่อนคนทำงานทุกสาขาอาชีพ เป็นวิทยากรในโครงการครั้งนี้
 สถานที่ ห้อง 704 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 29/11/2555
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม lsm Talk สู่ AEc
จำนวน : 12 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th