ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม LSM Visit Warehouse
 รายละเอียด นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด (Via Logistics Co.,Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และมาตรฐานการบริการ เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 56 เวลา 09.00-16.00 น. ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Masaki Taguchi ตำแหน่ง President, Mr.Jone Singhasak ตำแหน่ง Senior Manager และ คุณกฤษณะ สารีบุตร ตำแหน่ง Operation Manager/QMR เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา รวมถึงพนักงานของบริษัทที่พานักศึกษาไปดูในแผนกต่างๆเช่น คลังสินค้า การขนส่ง ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯลฯโดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มีอาจารย์ขวัญเรือน สินณรงค์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา
 สถานที่ บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด (Via Logistics Co.,Ltd.)
 วันที่ 21/01/2556
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม LSM Visit Warehouse
จำนวน : 15 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th