วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

นักศึกษาที่ผ่านการเรียนการสอนจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตนั้นจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีความเป็นผู้นำ และมีความรู้ในหลักการบริหารองค์การ ที่สอดคล้องกับกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปัจจุบัน ตลอดจนมีประสบการณ์ในการนำความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปปรับใช้ในการทำงาน

2. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะในการจัดการความรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ในเชิงลึกในระดับประเทศและนานาชาติ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารองค์การ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพผู้บริหาร และสามารถใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการจนทำให้องค์กรมีผลดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน

5. มีความรู้และทักษะในการทำวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมทางด้านการบริหารองค์การ ตลอดจนสามารถนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้


News & Activity


ประมวลภาพกิจกรรม

พัฒนานักบริหาร เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ


สมัครเรียน