ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มในบทบาทนักวิชาการ ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.อารีย์ ขันติธรรมกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมด้วย รศ.ดร.เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และอาจารย์ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มในบทบาทนักวิชาการ ภาคตะวันออก ในการให้ความเห็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาคีตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ณ โรงแรม เดอะ ไซมิส พัทยา จ.ชลบุรี

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Enjoy Being Profesional

ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


สมัครเรียน