news

ข่าว-กิจกรรม

News & Activity


News & Activity

บรรยายพิเศษหัวข้อ แต่งหน้าอย่างไรให้สมวัย

2020-09-02 11:24:00

มอบรางวัลครั้งที่ 6

2020-08-22 15:27:00

มอบรางวัลครั้งที่ 5

2020-08-14 10:32:00

มอบรางวัลครั้งที่ 4

2020-07-30 16:24:00

มอบรางวัลครั้งที่ 3

2020-07-22 15:41:00

มอบรางวัลครั้งที่ 2

2020-07-21 13:20:00

ความคิดสร้างสรรค์กับการทำงานในยุคดิจิทัล

2020-07-20 11:06:00

บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสำคัญของงานแนะแนวและทักษะการให้คำปรึกษา

2020-06-19 19:46:00

กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มพลังความดีด้วยการทำบุญและงานจิตอาสา วิชา SOC105 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2020-06-09 14:54:00

การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก

2020-02-06 13:23:00

สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง

2020-02-06 10:20:00

โครงการ Asean Quiz ประจำปีการศึกษา 2562

2019-10-24 16:02:00

กิจกรรม Survivor Thinking

2019-07-20 16:09:00

กิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ : แต่งตัวอย่างไรให้ดูแพง

2019-07-20 14:56:00

กิจกรรม ลีลาศ ลีลา รุมบ้า

2019-07-20 14:20:00

กิจกรรม งานประดิษฐ์จิตอาสา : ถุงผ้าลดโลกร้อน

2019-07-20 13:58:00

กิจกรรมเข้าจังหวะนาฏศิลป์ ไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Dance)

2019-07-20 11:55:00

กิจกรรม สุนทรียทางดนตรีไทย (Early Birds62)

2019-07-20 11:49:00

กิจกรรม สนุกกับการนำเสนองานผ่านคลิปวีดิโอ (Early Birds62)

2019-07-20 11:19:00

โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (ด้านภาษา)

2019-07-20 10:57:00

กิจกรรมการออกกำลังกายคลายกล้ามเนื้อ

2019-07-20 09:51:00

โครงการ ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย ภายใต้หัวข้อ พลังสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง

2019-07-12 14:30:00

โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (Early Birds62)

2019-07-12 13:42:00

นันทนาการเพื่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต (Early Birds62)

2019-07-12 13:20:00

โครงการ Asean Quiz (ปีการศึกษา 2561)

2019-07-12 13:07:00

โครงการ Happy Math (ปีการศึกษา 2561)

2019-07-12 13:02:00

โครงการการวางแผนการเงินเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

2019-06-29 11:02:00

โครงการปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย

2019-06-26 10:19:00

บรรยายพิเศษเรื่อง สนุกกับการถ่ายภาพ และสาธิตการใช้งานระบบการส่งงาน

2019-06-19 14:45:00

กิจกรรมนักศึกษาพบคณะ (ปีการศึกษา 2562)

2019-06-19 14:08:00

โครงการการปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ

2019-06-14 14:46:00

พรบ.คอมพิวเตอร์ เรื่องต้องรู้ในยุค IT(Early Birds62)

2019-06-14 14:11:00

โครงการ ICT เพื่อชีวิตในมหาวิทยาลัย (Early Birds62)

2019-06-14 13:49:00

โครงการโจ๊กอัจฉริยะ

2019-03-19 14:01:00

โครงการวางแผนชีวิตพิชิตเงินล้าน

2019-03-15 10:45:00

Designing My Life ไขรหัสใจ Code ไหนที่ใช่เรา

2018-11-13 14:43:00

นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

2018-11-10 10:05:00

บรรยายพิเศษเรื่อง เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด

2018-11-01 09:15:00

จิตอาสาพัฒนาชุมชน

2018-10-27 09:25:00

สมาธิบำบัด

2018-10-27 08:46:00

สนุกกับการนำเสนอคลิปวีดีโอ

2018-10-06 14:25:00

บรรยายพิเศษเรื่อง อะไรคือจุดหมายในชีวิตคุณ

2018-10-06 13:48:00

โครงการ ICT เพื่อชีวิตในมหาวิทยาลัย

2018-09-19 10:21:00

กิจกรรมการสื่อสารด้วยภาษาท่าทาง (โรงเรียนผู้สูงอายุ ปัจฉิมชล)

2018-09-13 11:09:00

จิตวิทยาและการสื่อสารในงานบริการ

2018-09-04 10:10:00

มอบของที่ระลึก

2018-07-22 13:37:00

เรียนรู้การเรียนแบบ e-Blended

2018-07-22 13:29:00

กิจกรรมนักศึกษาพบคณะ (ปีการศึกษา 2561)

2018-07-22 13:04:00

โครงการพลังคิด : สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น

2018-07-16 09:26:00

โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (อันยอง Korea เรียนเกาหลีกัน)

2018-07-12 15:29:00

โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (แต่งตัวอย่างไรให้ดูแพง)

2018-07-12 15:15:00

โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (นักจัดรายการวิทยุ)

2018-07-12 15:08:00

โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (ดนตรีไทย)

2018-07-12 14:53:00

โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (รำวงมาตรฐาน)

2018-07-12 14:39:00

โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (งานประดิษฐ์สร้างอาชีพ)

2018-07-12 14:30:00

โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (สนุกกับภาษาจีน)

2018-07-12 14:10:00

โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง (English is Fun)

2018-07-12 13:58:00

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561

2018-07-12 13:47:00

โครงการพลังความคิด

2018-07-09 13:57:00

สมาธิบำบัด

2018-07-08 15:41:00

โครงการนันทนาการ Early Birds61 (รอบวันอาทิตย์

2018-07-08 15:20:00

โครงการนันทนาการเพื่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต (Early Birds61)

2018-07-04 14:33:00

Happy Math (Early Birds61)

2018-07-04 13:41:00

โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง

2018-07-04 13:15:00

เทคนิคการถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือ

2018-06-26 13:24:00

ICT เพื่อชีวิตในมหาวิทยาลัย

2018-06-18 11:25:00

พรบ.คอมพิวเตอร์เรื่องต้องรู้ในยุค IT

2018-06-18 11:19:00

การคลายความเครียดด้วยตัวเอง

2018-06-17 13:33:00

สนุกกับการนำเสนองานผ่านคลิปวีดิโอ

2018-06-11 15:10:00

Change Your Personality

2018-06-11 13:02:00

เรียนอย่างไรให้ Get A Good Job

2018-06-11 13:00:00

เรียนมหาวิทยาลัยให้ GET A

2018-06-11 12:57:00

โครงการเงินทองต้องวางแผน

2018-03-22 10:06:00

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสอบ ก.พ. (ด้านภาษาอังกฤษ)

2018-03-11 14:12:00

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสอบ ก.พ.(ด้านคณิตศาสตร์)

2018-03-05 09:42:00

โรคไข้หวัดใหญ่กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

2018-02-21 10:47:00

โครงการ YFS 2018

2018-02-21 04:25:00

มนุษย์ 4.0 แบบไหนที่ได้ใจองค์กร

2018-02-11 02:15:00

โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

2018-02-04 20:08:00

การวิเคราะห์การเทศน์มหาชาติ

2018-01-09 00:00:00

โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง

2017-07-14 00:00:00

โครงการนันทนาการเพื่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต (รอบปกติ)

2017-07-06 00:00:00

โครงการนันทนาการเพื่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต (รอบวันอาทิตย์)

2017-07-06 00:00:00

บรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะการแสดง

2017-03-04 00:00:00

วิถีพุทธวิถีไทย

2017-02-18 00:00:00

กิจกรรมในวิชา HUM411 บัณฑิตในอุดมคติ 2

2017-02-18 00:00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดเรียงความ เรื่อง

2016-08-16 00:00:00

เทคนิคการเขียนบันทึกเสนอ

2016-06-03 00:00:00

โครงการ สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น

2016-03-08 00:00:00

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าบูรณะองค์พระ

2016-02-13 00:00:00

โครงการ ICT เพื่อชีวิตในมหาวิทยาลัย

2015-09-25 00:00:00

โครงการ English and Academic Remedial Course

2015-09-25 00:00:00

โครงการ ทักษะสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

2015-09-19 00:00:00

โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาตนเอง

2015-07-25 00:00:00

กิจกรรมนักศึกษาพบคณะ

2015-07-16 00:00:00

กิจกรรมบรรยายพิเศษ Let's Speak English. Are you ready for AEC?

2015-07-03 00:00:00

โครงการ English and Academic Remedial Course

2015-07-03 00:00:00

โครงการนันทนาการเพื่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

2015-07-03 00:00:00

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์นี้พี่ให้น้อง

2015-05-14 00:00:00

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์

2015-05-14 00:00:00

ขอเชิญร่วมการละเล่นทายโจ๊กปริศนาในงานวันสืบสานศิลปวัฒนธรรม

2015-04-03 00:00:00

ขอเชิญร่วมชมการประกวดรำวงมาตรฐาน

2015-04-03 00:00:00

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง พัฒนาพลังจิตใต้สำนึกพิชิตการเรียน การสอบ การทำงาน

2015-02-27 00:00:00

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สานใยรัก ถักทอใจ ให้หนังสือ

2015-02-27 00:00:00

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ "เทคนิคการแนะนำหนังสือ"

2015-02-27 00:00:00

เชิญฟังการบรรยายพิเศษจาก พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี หัวข้อ การวางแผนชีวิต : ความสำเร็จที่พิสูจน์ (หลักฐาน) ได้

2015-02-03 00:00:00

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การทำคลิปอย่างสร้างสรรค์ และ พรบ.คอมพิวเตอร์

2015-01-28 00:00:00

บรรยายพิเศษหัวข้อ รำวงมาตรฐาน

2015-01-21 00:00:00

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

2015-01-06 00:00:00

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง รักนี้คุมได้

2014-09-10 00:00:00

ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ “การวางแผนการเรียนในระดับอุดมศึกษา (ข้อบังคับและระเบียบในมหาวิทยาลัย)”

2014-09-10 00:00:00

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่องการใช้ห้องสมุดยุคใหม่

2014-09-10 00:00:00

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Enjoy Being Profesional

ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


สมัครเรียน