ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


วิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสำนักงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสำนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ กาญจนา มณีแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานตามกระบวนการ Six Thinking Hats  อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ 7 อุปนิสัยสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาทักษะการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในหน่วยงานและสามารถเสริมสร้างทีมงานให้มีพฤติกรรมตามสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต อาคารสามมุขเทอเรสคอนโดมิเนียม ซึ่งในครั้งนี้ ดร.อารีย์ ขันติธรรมกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Enjoy Being Profesional

ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


สมัครเรียน