WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ปีการศึกษา 2561

นักศึกษา

เรียนกฏหมายที่ว่ายาก กลับกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะการเรียนการสอนแบบใส่ใจนักศึกษา

ด้วยคณาจารย์และนักกฏหมายระดับประเทศ


สมัครเรียน