knowledge

การจัดการองค์ความรู้

Knowledge

การจัดการองค์ความรู้

คณะนิติศาสตร์

ลำดับ บทความ แหล่งข้อมูล/ผู้แต่ง เข้าชม

เรียนกฏหมายที่ว่ายาก กลับกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะการเรียนการสอนแบบใส่ใจนักศึกษา

ด้วยคณาจารย์และนักกฏหมายระดับประเทศ


สมัครเรียน