WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ปีการศึกษา 2560

ทีมที่ 1 นายธีรวัฒน์ วีระวัฒน์ นางสาวพิมพ์วดี จุป

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2560  จัดโดยสำนักงานอธิบดี

ผู้พิพากษาภาค 2  ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ผลการแข่งขัน

คณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนภาค

ตะวันออกเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในวันเสาร์

ที่ 2 กันยายน 2560

เรียนกฏหมายที่ว่ายาก กลับกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะการเรียนการสอนแบบใส่ใจนักศึกษา

ด้วยคณาจารย์และนักกฏหมายระดับประเทศ


สมัครเรียน