1. กำหนดการยื่นคำร้องนักศึกษาลงทะเบียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2562
 • ยื่นคำร้องขอแบ่งชำระค่าลงทะเบียน (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
ส. 21  -  พฤ. 26  ธันวาคม  2562
 • ยื่นคำร้องขอย้ายวิทยาเขต
ส. 21  -  อ. 24  ธันวาคม  2562
 • ยื่นคำร้องขอย้ายคณะ / สาขา / รอบ
ส. 21  -  อ. 24  ธันวาคม  2562
 • ยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าใช้จ่ายกรณีเป็นนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยทุกประเภท
ส. 21 - อา. 22 ธันวาคม  2562
เฉพาะนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2562
 • ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ส. 21  -  อ. 24  ธันวาคม  2562
 • ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชานอกแผนการเรียน ส. 21  -  พฤ. 26  ธันวาคม  2562
 • ยื่นคำร้องขอเรียนต่างวิทยาเขต/ต่างสถาบัน ส. 21 , อ. 24 - พฤ. 26 ธันวาคม  2562
 • ยื่นคำร้องขอสอบซํ้าซ้อน อา. 5  -  พฤ. 9 มกราคม 2563 
 • ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเกินหน่วยกิต อา. 5  -  พฤ. 9 มกราคม 2563
2. กำหนดวันลงทะเบียน Online ภาค 2 ปีการศึกษา 2562
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนผ่าน  Internet  
 • สำหรับนักศึกษามีวิชาเรียนตามแผน อ. 24 ธันวาคม  2562
 • สำหรับนักศึกษาไม่มีวิชาเรียนตามแผน  พ. 25 - พฤ. 26 ธันวาคม  2562
 • นำใบแจ้งชำระเงินชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคาร (ธนาคารที่รับชำระเงินค่าลงทะเบียน)
อ. 24  –  ศ. 27  ธันวาคม  2562
 • แลกใบเสร็จลงทะเบียนที่สำนักงานการคลัง อ. 21  –  พ. 22  มกราคม 2563 
 • ลงทะเบียนเรียนสาย ส. 11 มกราคม 2563 
 • ลงทะเบียนเพิ่ม , ถอน , เปลี่ยนรายวิชา (ไม่บันทึก “W” ได้รับค่าหน่วยกิตคืนตามเกณฑ์) อ. 14 มกราคม – อา. 19 มกราคม 2563
 • ถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน และวิชาที่ถอนบันทึกเป็น W อ. 21 มกราคม – ส. 28 มีนาคม 2563
3.  คำชี้แจงในการลงทะเบียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2562     (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
 
4. กำหนดการชำระเงินนักศึกษาโครงการแบ่งชำระค่าลงทะเบียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 แบ่งชำระได้ 3 งวด
งวดที่  1  ลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบ   Internet  วันที่  24 – 26 ธันวาคม 2562  และ ชำระเงินที่ธนาคาร
วันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2562
( ค่าบำรุงรายภาค + ค่าหน่วยกิตรายวิชา 1 วิชา + ค่าธรรมเนียมธนาคาร )    
งวดที่  2 ลงทะเบียนรายวิชาที่สำนักงานทะเบียน  และชำระเงินที่สำนักงานการคลัง
วันที่ 4 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
งวดที่  3  ลงทะเบียนรายวิชาที่สำนักงานทะเบียน  และชำระเงินที่สำนักงานการคลัง
วันที่ 31 มีนาคม , 1 - 5 เมษายน 2563
หมายเหตุ
1.  กรณีนักศึกษาชำระเงินใน งวดที่ 3 เกินกำหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น นักศึกษาจะต้องชำระค่าปรับลงทะเบียนแบ่งชำระเป็นงวด ในอัตรา 20 บาท ต่อวิชา / วัน
2.  ป้อนรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ครบทุกวิชา หากนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการลงทะเบียนรายวิชาในทุก ๆ กรณี กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่งานรับลงทะเบียน มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบ
5. ธนาคารที่รับชำระเงินค่าลงทะเบียน
24 - 27 ธันวาคม 2562
ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
6. แผนการเรียนและรายวิชาที่เปิด ภาค 2 ปีการศึกษา 2562
สำหรับนักศึกษา มีรายวิชาเรียนตามแผน คลิกเพื่ออ่านละเอียด
สำหรับนักศึกษา ไม่มีรายวิชาเรียนตามแผน คลิกเพื่ออ่านละเอียด
7. เข้าสู่ระบบลงทะเบียน Online และดูขั้นตอนการลงทะเบียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 ได้จากระบบ e-student คลิกที่นี่