โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง
Driving The Economy In Disruptive Technologies Era

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567
เวลา 08.30-17.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ขยายเวลาลงทะเบียน
ถึง 30 เมษายน 2567 นี้