หลักสูตร เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เรียนวันอาทิตย์
ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ    คลิกอ่านรายละเอียด
   - กลุ่มการจัดการเชิงกลยุทธ์ -
   - กลุ่มการจัดการการตลาด -
   - กลุ่มการจัดการองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ -
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  เว็บไซต์คณะ
   - กลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     คลิกอ่านรายละเอียด -
   - กลุ่มองค์การสมัยใหม่            คลิกอ่านรายละเอียด -
   - กลุ่มการตลาดดิจิทัล             คลิกอ่านรายละเอียด -
ปริญญาโทนิติศาสตร์ 
   - กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา             คลิกอ่านรายละเอียด -
ปริญญาโทนิเทศศาสตร์ 
   - สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด์             คลิกอ่านรายละเอียด -


สมัครเรียนปริญญาโท
ภาคฤดูร้อน/2566
สมัครเรียนปริญญาเอก
ภาคฤดูร้อน/2566