หลักสูตร หลักสูตรวันเสาร์ - อาทิตย์ หลักสูตรวันอาทิตย์
ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ    คลิกอ่านรายละเอียด
   - การจัดการเชิงกลยุทธ์ -
   - การตลาดเชิงกลยุทธ์ -
   - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ -
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
-
650,000
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  คลิกอ่านรายละเอียด
   - กลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   - กลุ่มองค์การสมัยใหม่
   - กลุ่มการตลาดเชิงกลยุทธ์
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
190,000
216,000
ปริญญาโทนิติศาสตร์   คลิกอ่านรายละเอียด
   - กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา -
   - กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน -
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
ปริญญาโทนิเทศศาสตร์   คลิกอ่านรายละเอียด
   - สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ -
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร


เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

สมัครเรียน กระทู้ถาม-ตอบ