หลักสูตร หลักสูตรวันเสาร์ - อาทิตย์ หลักสูตรวันอาทิตย์
ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ    คลิกอ่านรายละเอียด
   - กลุ่มการจัดการเชิงกลยุทธ์ -
   - กลุ่มการจัดการการตลาด -
   - กลุ่มการจัดการองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ -
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
-
650,000
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  คลิกอ่านรายละเอียด
   - กลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน -
   - กลุ่มองค์การสมัยใหม่ -
   - กลุ่มการตลาดเชิงกลยุทธ์ -
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
190,000
216,000
ปริญญาโทนิติศาสตร์   คลิกอ่านรายละเอียด
   - กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา -
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
ปริญญาโทนิเทศศาสตร์   คลิกอ่านรายละเอียด
   - สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ -
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร


สมัครเรียนภาค 3/2564