สมัครเรียน 038-146-123

ขอแสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิทยบริการ เข้ารับรางรัลบุคลากรดีเด่นเมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิทยบริการ วิทยาเขตชลบุรี เข้ารับรางรัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนวิชาการของ สสอท. (สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย) โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัล โดยทั้งนี้ได้เข้าร่วมการประชุมเรื่อง แนงทางความร่วมมือของอุดมศึกษาเอกชนในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ในโอกาสวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 39 ปี ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ