มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โรงเรียนในเครือ
 
 
  + ข้อมูลทั่วไป
     - ประวัติมหาวิทยาลัย
     - ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
     - รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี
     - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
     - คณะผู้บริหาร
     - สัญลักษณ์ประจำสถาบัน
     - เพลงประจำสถาบัน
     - ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน และพันธกิจ
     - ดาวน์โหลด โลโก้ / ฟอนต์
 
  + on Campus
     - คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน
     - ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัย
     - เบอร์โทรภายใน
     - แผนที่มหาวิทยาลัย
     - รับชม Presentation แนะนำมหาวิทยาลัย
 
  + รับสมัครผลการคัดเลือกบุคลากร
     - ประกาศรับสมัครบุคลากร
     - ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน
     - สมัครงานทางอินเทอร์เน็ต
 
  + ค้นหาผู้สำเร็จการศึกษา
     - ค้นหาผู้สำเร็จการศึกษา
 
  + ประกันคุณภาพการศึกษา
     - ประกันคุณภาพการศึกษา
 
  + วารสารวิชาการ
     - วารสารวิชาการ
 
  + แนะนำมหาวิทยาลัย
     - ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
 
  + คณะที่เปิดสอน(ระดับปริญญาตรี และโท)
     ระดับปริญญาตรี
     - คณะนิติศาสตร์
     - คณะนิเทศศาสตร์
     - คณะบัญชี
     - คณะบริหารธุรกิจ
     - คณะศิลปศาสตร์
     - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
     - คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
     - สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 
    ระดับปริญญาโท
     - บัณฑิตวิทยาลัย
 
  + หน่วยงานภายใน
     - โครงสร้างหน่วยงาน
     - สำนักงานบัญชีและตรวจสอบ
     - สำนักงานการคลัง
     - สำนักงานอาคารสถานที่
     - สำนักงานซ่อมและบำรุงรักษา
     - สำนักงานบุคคล
     - สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์
     - สำนักงานสื่อโสตทัศน์และสิ่งพิมพ์
     - สำนักงานวิชาการ
     - สำนักงานทะเบียน
     - สำนักงานห้องสมุด
     - สำนักงานกิจการนักศึกษา
     - สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
     - สำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด
     - สำนักงานรองอธิการบดี
     - สำนักงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
     - สำนักงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
     - สำนักงานพัสดุ
     - สำนักงานพัฒนาธุรกิจ
     - สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
  + ระดับปริญญาตรี
     - คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน
     - คุณสมบัติของผู้สมัคร
     - หลักฐานการสมัคร
     - สถานที่รับสมัคร
     - ทุนการศึกษา
     - ค่าเล่าเรียน ปริญญาตรี
     - สมัคร Online
 
  + ระดับปริญญาโท
     - หลักสูตรที่เปิดสอน
     - เอกสารประกอบการสมัคร
     - สถานที่รับสมัคร
     - ค่าเล่าเรียน ปริญญาโท
     - ดาวน์โหลดใบสมัครป.โท(ฟรี)
 
  + ข้อมูลอื่น ๆ
     - ประวัติมหาวิทยาลัย
     - ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัย
     - เบอร์โทรภายใน
     - แผนที่มหาวิทยาลัย
     - รับชม Presentation แนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-146-123 โทรสาร 038-146-011 e-Mail spuc@chonburi.spu.ac.th