สมัครเรียน 038-146-123

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววนิดา นาคะเกตุ ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ขอแสดงความยินดีกับนางสาววนิดา นาคะเกตุ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดบทความเชิงสร้างสรรค์ "การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง" ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี โดยเข้ารับถ้วยรางวัล เมื่อวันที่ 20 พ.ย.59 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร