สมัครเรียน 038-146-123

ขอแสดงความยินดีกับ นายติณณภพ ฉายแก้ว นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายติณณภพ ฉายแก้ว นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี รหัส 51 (ศิษย์เก่า ปริญญาตรีและปริญญาโท) สำเร็จการศึกษาระดับเนติบัณฑิต สมัยที่ 68 ประวัตการศึกษา - พ.ศ. 2554 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี - พ.ศ. 2556 สำเร็จหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 40 - พ.ศ. 2557 นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี - พ.ศ. 2559 สำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 68