สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม ชลบุริ กวาด 4 รางวัลแข่งขันการจัดนิทรรศการขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กวาดมาถึง 4 รางวัลกับการแข่งขันการจัดนิทรรศการ "เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย...ตามรอยพระราชา" ครั้งที่ 2 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางโลจิสติกส์ และแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กทม. โดยมีทีมจากสถาบันการศึกษาส่งผลงานเข้าแข่งขัน จำนวน 14 ผลงาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสยามลือนามซอสพริกศรีราชา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีและรางวัลชมเชยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 3 ทีม โดยผลงานรางวัลชนะเลิศ เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิด Supplier Development และ Transportation Management มาใช้ รวมทั้งนำพระราชดำริเกษตรพอเพียง แนวคิดทฤษฏีใหม่ และการใช้ปุ๋ยคอก ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางประกอบการพัฒนาซอสพริกศรีราชาให้ลดต้นทุนโลจิสติกส์ และมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจได้