สมัครเรียน 038-146-123

นศ.คณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันทักษะมัคคุเทศก์วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560 โดยมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมรายการแข่งขันจากทั่วประเทศ ในครั้งนี้ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ประเภทเดี่ยว บรรยายสถานที่ท่องเที่ยว โดยนางสาวจุฬารัตน์ วิเชียรสวัสดิ์ และการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ประเภททีม นำเสนอขายรายการนำเที่ยว โดยนางสาวญาดา ยินดีสุข , นางสาวไอยรินทร์ ฮีเตอร์สัน และนาย ฐาปนพงษ์ ทิพเกสร ทั้งนี้ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม การแข่งขันนำเสนอขายรายการนำเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร