สมัครเรียน 038-146-123

ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัล 15 รางวัล การประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา”วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ในการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี จัดโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผลการแข่งขันในครั้งนี้คณะนิเทศศาสตร์คว้ารางวัลมาถึง 8 รางวัลและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคว้ารางวัลมาถึง 7 รางวัล โดยนายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จากนั้นนายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายและมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี พิจารณาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย 12 ประการ อาทิ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอยู่ในวิถีชีวิต ความซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูกตเวที ระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ การรักษาประเพณีอันดีงาม การนำศาสนาศิลปวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือสร้างสังคม สันติสุข สามัคคีในทุกหมู่บ้าน ชุมชน และประเทศ การใช้ประโยชน์จากการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยการน้อมนำพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เกี่ยวกับความเสียสละ ความอดทน ความกตัญญู ความสามัคคี การรักษาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรม ต่างๆ มากมาย