สมัครเรียน 038-146-123

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ได้รับคัดเลือกบุคคลต้นแบบ จ.ชลบุรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 อาจารย์พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เข้ารับรางวัลบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ดำเนินตามรอยคุณธรรม รัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี