สมัครเรียน 038-146-123

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัล 10 รางวัล จากงาน AUCC 2017เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ระดับภูมิภาคอาเซียน ( AUCC 2017 ) โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 40 แห่งและจำนวนผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงกว่า 500 ผลงาน ผลการแข่งขันนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลมาถึง 10 รางวัล ได้แก่ รางวัล Excellent paper award 1 รางวัล ผลงาน เรื่อง ระบบการควบคุมและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในระบบเครือข่าย โดย นายวีรกานต์ เสรีรุ่งเรืองกุล และ นายธราวัฒน์ กิ่งโพธิ์สนธิ์ รางวัล Very good paper award 1 รางวัล ผลงาน เรื่อง แอปพลิเคชันควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกลผ่านระบบเครือข่าย LAN โดย นายเสรี จำนงค์ธรรม , นายสุระเชษฐ์ สีอ่อน และนายพอตา พรภิกานนท์ รางวัล Good paper award 7 รางวัล ผลงานเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมบันทึกภาพเคลื่อนไหว โดย นายวีรยุทธ สันติ , นายภัทรดล บุญเลิศ และนายณัฐิวุฒิ พูไม้ ผลงาน เรื่อง ระบบสารสนเทศสำหรับการจองโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดย นางสาวกมลรักษ์ คำต๊ะ และนายบูรณ์รัชต์ไชย ไสยวรรณ์ ผลงานเรื่อง Ordering and Maintenance Information System for Spare Parts and Repair โดย นางสาวรัตติยาภรณ์ ตะเคียนราช ผลงานเรื่อง System Storage Permission to work in the refinery for Star Petroleum Refining Public Co.,Ltd. โดย นาวสาวสุวนันท์ วงศ์แก้ว ผลงานเรื่อง IT Contract Warning System of Dakin Industries(Thailand) Ltd. โดย นางสาวกัณญารัตน์ ราชวงศ์ ผลงานเรื่อง Electronic Commerce Systems for Diamond Sofa Co.,Ltd. โดย นางสาวรุจิรา สุวรรณจักร์ ผลงานเรื่อง Electronic Document Control Product Quality for Royal Finishing Co.,Lid. โดย นางสาววนาลี วงค์ตะลา รางวัล International Good paper Award 1 รางวัล ชื่อผลงาน International Pricing & Revenue Management System of Thai Lion Mentari Co., Ltd. โดย นายจงพบ เสโนฤทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก