สมัครเรียน 038-146-123

คณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ถึง 2 รายการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ ถึง 2 รายการ !!!! จากการเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว (ระดับอุดมศึกษา) ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ #รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยว หัวข้อ "การท่องเที่ยวเมืองรองของไทย เก๋ไก๋และยั่งยืน" ประเภททีม ได้แก่ นายฐาปนพงษ์ ทิพเกษร และนางสาวจุฬารัตน์ วิเชียรสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 19 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มีอาจารย์ฐมจารี ปาลอภิไตร รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเป็นที่ปรึกษาประจำทีม #รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การเเข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษ ประเภทเดี่ยว ได้แก่ นางสาวเอมภา โพธิ์พร้าว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 14 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีอาจารย์เจกิตาน์ ศรีสรวล เป็นที่ปรึกษา