สมัครเรียน 038-146-123

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คว้ารางวัลชนะเลิศ และชมเชยการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ และชมเชย การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งปลาสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ทีม LSC#01 นำเสนอแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากประยุกต์ลังใส่ขวดน้ำอัดลม และใช้ Corner Board เพื่อป้องกันความเสียหายของบรรจุภัณฑ์ระหว่างการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) นายสุขุมพันธ์ เปลี่ยนทับ นายณภัทร เกษรสิทธิ์ นายสถาพร คล้ายสุวรรณ์ ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม รางวัลชมเชย ทีม LSC#02 นำเสนอแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยการนำขวดน้ำดื่มทิ้งแล้วมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 เพื่อเสริมความแข็งแรงในการขนส่งทางอากาศ (Air Cargo) นางสาวธัญธิตา ชาญดนตรี นางสาวเมธาวี กลิ่นน้ำหอม นายพัฒนศักดิ์ ก๋งแก้ว ดร.ธีวินท์ นฤนาท อาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม โดยมีผู้เข้าแข่งขัน 18 ทีม จาก 12 มหาวิทยาลัย โดยจัดการแข่งขัน ในศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์