สมัครเรียน 038-146-123

สำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษาและสำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้า รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันผลงานคุณภาพ “๙ สู่ศาสตร์พระราชา”ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการประกวดผลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 CRU QA Day 6 th “๙ สู่แนวปฏิบัติที่ดีด้วยศาสตร์พระราชา” ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ "ระบบแผนกลยุทธ์ออนไลน์" (สำนักแผนฯ และสำนักงานบริการคอมพิวเตอร์) และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "ระบบ e-SAR" (สำนักประกัน ม.ศรีปทุม บางเขน และสำนักแผนฯ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานในการกล่าวปิดงาน และมอบรางวัล