สมัครเรียน 038-146-123

น.ส.ปนัดดา สุขสพ นักศึกษาคณะบัญชี เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี เข้ารับรางวัลประเภทเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2561น้องแต๊ะ น.ส.ปนัดดา สุขสพ นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี เข้ารับรางวัลประเภทเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่านและการเขียน ประจำปี 2561 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี