สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะศิลปศาตร์สามารถสอบ TOEIC ได้ 890 คะแนนขอแสดงความยินดีกับ น.ส. จุฑามาศ สุวรรณเรืองศรี นักศึกษาคณะศิลปศาตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 ที่สามารถสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) ได้ 890 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 990)