สมัครเรียน 038-146-123

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ได้รับดำรงตำแหน่งทางวิชาการวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานบุคคล วิทยาเขตชลบุรี นำผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และมีพิธีมอบของที่ระลึกให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งวิทยาเขตชลบุรีมีผู้เข้ารับของที่ระลึก จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ชลธิช ดาราวงศ์ ผศ.ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท ผศ.ดร.ปริยา รินรัตนากร ผศ.ชินวัฒน์ ประยูรรัตน์ ผศ.จงรักษ์ พลสงคราม