สมัครเรียน 038-146-123

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานบุคคล นำคณาจารย์เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ในงานประชุมบุคลากรครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ มีดังต่อไปนี้ ชั้น 4 ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์(จ.ภ.) จำนวน 5 คน 1. นายพลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล 2. ดร.ปาริชาติ คุณปลีิม 3. นายสมภพ แอลล์ 4. นายสุภาค สิทธิทองแพง 5. ผศ.ธนาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) จำนวน 7 คน 1. นางสาวกรณัฐ กุตตะนันท์ 2. นางนงเยาว์ สอนจะโปะ 3. นายวรเชษฐ์ สิงห์ลอ 4. ดร.พรทิวา แสงเขียว 5. ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล 6. ผศ.อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย 7. นางสาวอุราภรณ์ รักมิตร