สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลต่อไม่รอแล้วนะนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทีมรักษ์ชลบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการจัดเส้นทางโลจิสติกส์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในงานเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติครั้งที่ 4 กับผลงาน เปิดเส้นทางชมสเน่ห์วิถีบ้านตะเคียนเตี้ย ชมภูมิปัญญาชาวบ้านตลาดจีนชากแง้ว จังหวัดชลบุรี โดยประยุกต์แนวคิด Logistics 4.0 และการบริหารโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ภายใต้การจัดการข้อมูล Big data analytics ผ่าน Application และทีม Combination คว้ารางวัลชมเชย อีกหนึ่งผลงาน กับผลงานคุ้งบางกระเจ้าผสมผสานเส้นทางท่องเที่ยว โดยประยุกต์ใช้แนวคิด Combined Transportation & Cost Analysis กับการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวสู่คุ้งบางกระเจ้าตามกลุ่มนักท่องเที่ยว รางวัลชนะเลิศ ทีมรักษ์ชลบุรี นายสุขุมพันธ์ เปลี่ยนทับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายธีรวิชญ์ กอภูเก็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวนันทนา สวัสดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รางวัลชมเชย นายธนากร สลางสิงห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาวกัญญารัตน์ เบาะแฉะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาวจิรภิญญา แก้วกองทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษาทีม ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล #เชื่อมโยงศาสตร์ด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจอุตสาหกรรม #โลจิสติกส์ศรีปทุม