สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลแนวคิดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับ 3 ดาวทีมนักศึกษาและอาจารย์ คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ถังขยะแบบบีบอัดกระป๋องเพื่อสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลระดับสามดาว กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทีมนักศึกษา นายสุทธิพัฒน์ เขียมศิริ ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน นายธีระพงษ์ ปาปะพัง ชั้นปีที่ 1 อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาทีม #เชื่อมโยงศาสตร์ด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจอุตสาหกรรม #เรียนโลจิสติกส์ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #สมัครเรียนเพื่ออาชีพในอนาคต คลิ๊ก Www.east.spu.ac.th